ZÁPIS

zo  zasadania Výboru OZ CHPH Ružomberok

konaného dňa 20.02.2018

v Lipt. Mikuláši

Prítomní: 5 členov výboru (100%), 2 zástupcovia ZO: D. Kubín a ZO Vrbica.

Program:

 1. Došlá pošta.

 2. Kontrola úloh.

 3. Evidencie ZO.

 4. Členské SZ a OZ. 

 5. Materiál 2019.

 6. Pretekový plán 2018.

 7. Rôzne.

 8. Diskusia.

 9. Zaver.

Priebeh rokovania:

 1. Prítomných privítal predseda OZ. Zástupcom ZO rozdelil rodové krúžky na rok 2018.

 2. Úlohy z minulých zasadaní výboru boli splnené.

 3. Došlá pošta. Zo SZ bol doručený Obežník č.1, Termínovník úloh, ktorým sa majú riadiť funkcionári nižších zložiek SZ CHPH.

 4. Evidencie od ZO boli doručené, tajomník OZ ich spracuje a do 28.2. pošle spolu so sumárom za OZ na sekreteriát SZ (e-mail aj pošta).

 5. Rozdelenie členov OZ Ružomberok na lietajúcich a nelietajúcich podľa ZO:

 

Zázrivá

Ľubochňa

Lokca

D. Kubín

Ružomb.

P. Ľupča

Vrbica

Lietajúci

10

11

9

15

20

9

12 + 1*

Nelietajúci

4

2

3

6

0

1

3

Spolu

14

13

12

21

20

10

15

* ŠH Kvačany neplatí členské do SZ ani OZ.

 1. Pokladník OZ zaplatí členské za členov OZ na SZ v počte 105 (105 * 4 = 420€) do 10.3.2018.

 2. Tajomník OZ pošle na SZ objednávku materiálu za jednotlivé ZO do 28.2.2018.

 3. Tajomník pripraví hmotnú zodpovednosť na podpis predsedovi a pokladníkovi OZ.

 4. Na stretnutí bol prerokovaný návrh pretekového plánu OZ na túto sezónu. Plán je zatiaľ neúplný a ešte bude doplnený. Zatiaľ boli určené len prvé preteky (2x Kromeriž, Svitavy, Vysoké Mýto, Kolín a Blatná). Plán spracuje tajomnik a pošle predsedovi OZ na dopracovanie.

 5. V rôznom výbor OZ znovu prerokoval prípad člena ZO Partizánska Ľupča, p. Miroslava Hrnčiara. Konštatuje nasledovné:

- pána Hrnčiara, ako výcvikára ZO, výbor OZ v roku 2017 napomenul, lebo ani po opakovanom upozornení neopravil pretekovú dokumentáciu ZO (zápis z 22.8.2017).

- p. Hrnčiar nedoručil v požadovanom termíne Výboru OZ žiadosť prestúpiť do inej ZO iného OZ. Doručil len oznámenie, že nemá voči ZO P. Ľupča žiadne pohľadávky.

- p. Hrnčiar od výboru ani od jednotlivých členov výboru nedostal v tejto veci žiadne vyjadrenie ani potvrdenie.

Dňa: 20.02.2018

Zapísal: tajomník OZ Súhlasí: L. Zubaj, predseda OZ v.r.

 


UZNESENIE

z Konferencie OZ CHPH Ružomberok

konanej dňa 6.1.2018

v Dolnom Kubíne

Prítomní:

Podľa prezenčnej listiny,  prítomní delegáti  22/22  celkom (100 %)

Konferencia OZ CHPH Ružomberok prijala na základe prednesených správ a podnetov z diskusie nasledujúce uznesenie:

A. Konferencia berie na vedomie:

 1. Správu o činnosti za rok 2017 prednesenú predsedom OZ CHPH Ružomberok L. Zubajom a správu výcvikára prednesenú A. Štrbkom.

 2. Rozdelenie funkcií vo výbore OZ (pozri časť B. čl. 7.).

B. Konferencia schvaľuje:

 1. Program:

-  Otvorenie.

-  Voľba komisií (mandátová a návrhová).

-  Správa o činnosti za rok 2017.

-  Správa o hospodárení za rok 2017.

-  Správa výcvikára.

-  Správa KRK.

-  Odovzdanie ocenení najúspešnejším chovateľom OZ

-  Voľba nového výboru OZ a KRK.

-  Plán práce a finančný plán  na rok 2018.

-  schválenie NS D. Kubín

-  Diskusia.

-  Prestávka s občerstvením.

-  Prečítanie a schválenie uznesenia.

-  Záver.

 1. Návrhovú a mandátovú komisiu v zložení: pp. Miroslav Cigaňák (predseda), Peter Haraga a Jozef Maretta.

 2. Overovateľov uznesenia a zápisnice: pp. Jaroslav Kmoško (predseda), Peter Prílepok a Ján Včela.

 3. Zapisovateľa: sl. Romanka Komorová.

 4. Správu o hospodárení za rok 2017 prednesenú predsedom p. Zubajom.

 5. Správu KRK prednesenú p. Prílepkom.

 6. Voľbu 5 členného výboru OZ CHPH Ružomberok:

-  Ladislav Zubaj, predseda;

-  Peter Haraga, podpredseda;

-  Ing. Ivan Nemec, tajomník;

-  Jaroslav Kmoško, hospodár

-  Anton Štrbka, výcvikár.

Poznámka: Rozdelenie funkcií vykonal nový výbor na krátkej porade.

 1. Voľbu 3 člennej KRK:

- Peter Prílepok, predseda;

- Miroslav Cigaňák;

- Ing. Emil Lorenz.

Poznámky:

- konferencia súhlasila s kandidatúrou p. Prílepka a následne bol do KRK jednomyseľne konferenciou zvolený.

- predsedu si na krátkej porade zvolili členovia KRK.

 1. Delegáta na VZ SZ CHPH, predsedu p. Zubaja.

 2. Štartovaciu komisiu v zložení: Anton Štrbka – vedúci; Martin Spišiak a Pavol Kupčo.

 3. Členské v sume 30 € (26 € do OZ + 4 € do SZ) za lietajúceho a 12 €  (8 € do OZ + 4 € do SZ) za nelietajúceho člena. Dvojica 30 + 30 €.

 4. Návrh rozpočtu na rok 2018 prednesený predsedom p. Zubajom.

 5. Že majster OZ CHPH  Ružomberok bude chovateľ s najvyšším počtom bodov v súčte závodov starých aj mladých holubov (Generálny majster).

 6. Členstvo OZ CHPH Ružomberok v Regióne Sever,  na sezónu 2018.

 7. Že do majstrovstva OZ sa budú rátať iba platné závody v zmysle požiadaviek FCI.

 8. Systém pretekania v majstrovstve OZ: pre preteky do 500 km z neobmedzeného počtu -/7, nad 500 km z neobmedzeného počtu - /3.

 9. Bodovanie a % klesanie: preteky do 500 km bodovanie z 420 b, klesanie 2%/3b; preteky nad 500 km z 420 b, klesanie 2%/5b.

Poznámka: Hlasovanie: 18 za; 4 hlasy proti.

 1. Zriadenia výcvikových stredísk: V zmysle PP, Hlava I, čl. 4, dve VS. Všetkých členov OZ rozdeliť podľa vzdialeností holubníkov do dvoch VS (VS1-západ a VS2-východ). Za základ zobrať najčastejší pretek Strakonice – Rovná s tým, že v VS2 bude o 10 lietajúcich členov viac ako vo VS1.

Poznámka: V prípade, že v PP 2018 bude iné vypúšťacie miesto, bude sa toto brať za základ rozdelenia VSs.

 1. Platbu za naviac nasadené holuby v deklarovaných pretekoch Majstrovstva OZ. Dlžoby z roku 2017 musia ZO doplatiť.

 2. Ocenenie Majstrovstva OZ starých holubov: 1.-3. miesto pohár + diplom; Majstrovstvo mladé holuby 1.-3. miesto pohár + diplom. Prvé miesta vo výstavných kategóriách: pohár + diplom. Prvé miesta v pretekoch - diplomy.

 3. Aby sa náklady spojené s pretekovou sezónou - pretekaním (preprava holubov, odmena štartéra, sprievodcu, výpočtára...) zarátali do ceny za nahláseného  holuba z pretekov starých a mladých holubov z ČR, ostatné náklady (výstavníctvo, cestovné účty, konferencia, poštovné....)  uhrádzať z členského do OZ.

 4. Sedem nasadzovacích stredísk (NS): Zázrivá, Dolný Kubín, Lokca, Ružomberok, Ľubochňa, Partizánska Ľupča a Vrbica.

Poznámka: Konferencia vyzýva vedúcich NS, aby sa vyvarovali chybám v dokumentácii pretekov z minulosti, lebo prípadné nedodržanie požiadaviek z Pretekového poriadku SZ, môže mať za následok zrušenie NS, neuznanie výsledkov OZ od SZ CHPH a iné postihy.

 1. Nasadzovacie stredisko pre preteky zo SRN: NS Ľubochňa.


C. Konferencia ukladá:

 1. Vrátiť adekvátnu časť finančných prostriedkov za nevykonané preteky z Nového Mesta nad Váhom základným organizáciám, ktoré nahlásili PH na preteky.

Z: Predseda, pokladník OZ T: 31.1.2018

 1. Všetkým ZO: vyrovnať dlžoby za holuby nasadené naviac a za nahlásené na Brusel v roku 2017.

Z: Predsedovia ZO T: 28.2.2018

 1. Výboru OZ: vypracovať PP na sezónu 2018 s deklaráciami. PP zaslať na SZ v zmysle Termínovníka úloh SZ.

Z: Predseda, výcvikár OZ T: 28.2.2018, text

 1. Zmluvne zaviazať výpočtára a prerokovať s nim spracovanie výsledkov, postup opráv chýb vo výsledkoch a stanoviť ich metodiku.

Z: Predseda, výcvikár T: 30.4.2018

 1. Každej ZO: doručiť Výboru OZ nahlásené staré holuby (aj prehľad podľa chovateľov)  na preteky podľa PP 2018.

Z: predseda ZO T: 31.3.2018

 1. Každej ZO: doručiť Výboru OZ nahlásené mladé holuby (aj prehľad podľa chovateľov) podľa PP OZ.

Z: predseda ZO T: 15.8.2018

 1. Členské príspevky do SZ a OZ doručiť hospodárovi OZ do 15.2.

Z: predseda, hospodár ZO T: text

 1. Každej ZO: doručiť hospodárovi poplatky za nahlásené staré holuby do prvého preteku. Za holuby na DT v zmysle požiadaviek Regiónu sever.

Z: predseda, hospodár ZO T: text

 1. Každej ZO: vykonať opravu a dezinfekciu prepravných košov.

Z: predseda ZO T: do nácviku

 1. Doručiť výcvikárovi OZ veterinárne potvrdenia o očkovaní proti Paramixoviróze a telefonické kontakty na ošetrujúcich veterinárov. (forma dokumentácie podľa školenia vycvikárov).

Z: predseda ZO T: 15.4.2018

 1. Vykonať školenie výcvikárov a vedúcich NS.

Z: výcvikár OZ T: 6.4.2018

 1. Každej ZO: Vykonať revíziu evidencií svojich členov (adresy, adresy holubníkov, parcelné čísla, počet PH na preteky...). Riadne vyplnené a potvrdené evidencie ZO poslať tajomníkovi OZ.

Z: predseda ZO T: 15.2.2018

 1. Každej ZO: prerokovať na najbližšej ČS možnosť zmeny financovania ročných nákladov OZ podielom nákladov (členské SZ, OZ; náklady na preteky, výpočet; výsledky; administratíva..., v roku 2017 to predstavovalo 167 €/lietajúci člen) lietajúcim a nelietajúcim členom OZ.

Z: Predseda ZO T: 31.3.2018

 1. Každej ZO: hľadať v svojom okolí spoľahlivého sprievodcu na preteky.

Z: Predseda ZO T: 31.3.2018

 1. Dohodnúť systém správneho fungovania NS pre DT v Ľubochni. Systém dohodnúť v výcvikármi a vedúcimi NS ZO na školení výcvikárov.

Z: Výcvikár OZ T: 6.4.2018

 1. Zakúpiť bál vlnitého papiera pre košovanie na DT v ZO Ľubochňa. Náklady uhradí OZ a zakalkuluje ich do ceny holuba pri platbách za závody.

Z: Výcvikár OZ T: 31.4.2018

 1. Odovzdať pokladňu novému hospodárovi OZ.

Z: Predseda, výcvikár, hospodár OZ T: 31.1.2018

 1. Ukončiť činnosť ZO Štiavnička v zmysle Stanov SZ, § 22, čl. 6 a 7.

Z: Predseda, tajomník, hospodár OZ T: 28.2.2018

 1. Riešiť prípadné nedostatky v NS počas pretekov na rozšírenom Výbore OZ za prítomnosti zástupcov ZO, ktorých sa to bude týkať.

Z: Predseda, výcvikár OZ T: trvalý


Za správnosť návrhová komisia:

Miroslav Cigaňák: …............v.r....................

Peter Haraga: …............v.r....................

Jozef Maretta: …............v.r....................

Overovatelia:

Jaroslav Kmoško: …............v.r....................

Peter Prílepok: …............v.r....................

Ján Včela: …............v.r....................