Zápisnica z konferencie OZ CHPH Ružomberok dňa 14.2.2016

 

Prítomní: delegáti ZO CHPH podľa prezenčnej listiny (100% účasť)

Program:

1,Otvorenie

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice

3. Voľba nových členov vo výbore

4. Správa o činnosti výboru OZ a oblastného združenia za rok 2015

5. Správa o hospodárení a stave pokladne

6. Správa kontrolnej komisie

7. Vyhodnotenie pretekovej sezóny 2015

8. Schválenie pretekového plánu a vytvorenie VS v roku 2016 (spolupráca pri preprave s inými OZ)

9. Prijatie novej ZO

10. Diskusia

11. Záver

 

1. Delegátov privítal predseda OZ CHPH RK Ladislav Zubaj. Oboznámil chovateľov o celej činnosti a kontrolách OZ CHPH a v niektorých bodoch rozvinul naše problémy a činnosť do ďalšieho roku s tým, že na každej úrovni sa musíme zlepšiť a dokumentáciu robiť ešte lepšie ako v roku 2015.

2.  Zapisovateľ bol zvolený tajomník p. Ing. Nemec a overovatelia zápisnice p. Cigaňák, Rázga, Štrbka. Za návrhovú komisiu boli zvolení p. Fačko, p. Vozár, p. Tomko.

3. Vzhľadom na to, že v sezóne 2016 sa vzdal výcvikár p. Pleško, predseda KRK p. Fačko a tajomník OZ p. Ing. Vozár. Boli zvolení nový zástupcovia a to výcvikár p. Štrbka Anton, zástupca v KRK p. Prílepok Peter a tajomník OZ p. Ing. Nemec Ivan. Novému členovi KRK je potrebné vystaviť preukaz.

4. Správa kontrolnej komisie bola prečítaná chovateľom p. Fačkom predsedom KRK . Venoval sa kontrolnej činnosti a činnosti funkcionárov OZ. Kompletná správa odovzdaná tajomníkovi OZ.

- Správu o činnosti predniesol p. Zubaj, spomenul kontrolu zo SZ, ktorá prebehla bez komplikácií, zhodnotil pretekovú sezónu, kritizoval slabú disciplínu v platbách jednotlivých ZO , navrhol aby ZO ktoré do 15.4.2016 nezaplatia nebudú môcť nasadzovať poštové holuby na preteky.

- kritizoval zlé medziľudské vzťahy medzi chovateľmi.

-navrhol spôsob ako sa majú riešiť opravy vo výpočtoch výsledkov.

 5. Konferencia berie na vedomie správu o stave pokladne, ktorú predniesol pokladník p. Rázga s koncovým zostatkom 648,6€ bez dlžoby Dolného Kubína( V prílohách bude uvedený rozpočet).

6. Predniesol ju p. Fačko. Bolo vykonaných 5kontrol(Kupčo, Mareta, Fačko). Uskutočnila sa kontrola pretekovej dokumentácie zo SZ (Dúdzik , Jacenko) bez závažných nedostatkov.

Bola vykonaná kontrola pokladne( Kupčo, Zubaj, Fačko, Vozár).

Pre zlepšenie prepravy PH navrhol skrátiť maximálne zber poštových holubov.

7. Výcvikár p. Pleško vo svojej správe vyhodnotil pretekovú sezónu starých a mladých poštových holubov. ZO-CHPH RK vytkol chyby, ktorých sa dopúšťajú. Požaduje aby sa dodržiavali termíny a spôsob komunikácie s výcvikárom a výpočtárom pri opravách pretekových výsledkov. Upozornil výcvikárov ZO-CHPH, aby dbali na dodržiavanie pretekového poriadku a vyvarovali sa chýb. Ďalej navrhol varianty pretekových plánov na rok 2016, ktorými sa bude konferencia zaoberať. Pri vyhodnotení najúspešnejších chovateľov odovzdal poháre a diplomy.

 

8. Návrh pretekového plánu :

Nácvik Púchov a preteky Přerov, Litovel, Vysoké Mýto, Chrudín, Říčany, 5x Praha Dubeč

+ Nemecká z regiónu sever.

- konferencia ukladá jednať o závodnom pláne s OZ MT a zároveň schvaľuje jednaciu komisiu v zložení: štatutár OZ, výcvikár OZ a p. Haraga, Kmoško, Kupčo.

- nácvik Púchov bude zaradený do pretekového plánu u starých aj mladých holubov.

- konferencia schvaľuje bodovanie holubov na krátke a stredné trate  60 /3/2 a bodovanie, na dlhé trate 140/5/2. Nasadzovanie na preteky série KT ST-999/7 DT 10/3.

- nasadzovacie stredisko na Nemecká bude v ZO Ľubochňa, 3 členovia za každú ZO  sa povinne zúčastnia košovania na Nemecká. Upozorňujeme funkcionárov ZO na dodržiavanie nasadzovania.( nie že príde jeden a donesie všetky holuby a ostatní sa môžu zadrieť od roboty) minimálne 3 chovatelia 2 hodiny pred odchodom auta sa musí zúčastniť nasadzovania za ZO. P. Prílepok zakúpi 1 bál papiera na ktorý sa všetkých 8 ZO zloží rovnakou sumou.

- konferencia schvaľuje vytvorenie VS1 a VS2 Liptov, Orava , hlasovanie 4/4 predseda rozhodol k spokojnosti všetkých.

-konferencia schvaľuje nasadzovacie stredisko novoprijatej ZO Vrbica. Hlasovali 7za.

 

9.  Prijatie ZO Vrbica do OZ CHPH Ružomberok už v sezóne 2016. Hlasovali 7za.

10. V diskusii sa preberali problémy nezaplatenia za výpočet výsledkov ZO DK. V diskusii vystúpil p. Prílepok , ktorý prečítal zápisnicu z členskej schôdze ZO DK v ktorej sa konštatuje, že ZO odmieta zaplatiť za výpočet výsledkov.

-prebehlo  hlasovanie o danom probléme , 6 bolo za 1 sa zdržal hlasovania zo 7 , z ktorého vyplynulo, že ZO DK musí zaplatiť pohľadávku do 15.3.2016.

- náklady spojené s holubom sa zarátajú do ceny holuba, ostatné náklady sa vyberú alikvotnou čiastkou od každého lietajúceho chovateľa. Členské ostáva nezmenené 4€ do SZ 16€ do OZ . Ostatné náklady sa vyrátajú na každého lietajúceho člena. ZO Vrbica zaplatí do pokladne 10€ za 13 členov. Je to vklad ku zostatku v pokladni OZ.

- nelietajúci členovia zaplatia 4€ do SZ a 8€ do OZ.

-školský holubník je oslobodený od platieb do SZ aj OZ.

- nasadzovanie holubov vyslovene podľa nahlášky ktorú si chovateľ nahlási do 15.4.2016 po tomto termíne nemôže zmeniť počet holubov a keď nasadí viac ako je v nahláške bude vyradený z výsledkov z uvedeného preteku(8za/8).

-nasadzovacie stredisko na nemecká je schválená Ľubochňa 8/8.

 

11. Predseda OZ sa poďakoval delegátom ZO a poprial im veľa úspechov v sezóne 2016.

 

 

Predseda OZ CHPH RK                                                   

 Zubaj Ladislav                                                                    

Overovatelia zápisnice

Cigaňák Miroslav

                                                                                             Rázga Rado

                                                                                             Štrbka Anton

 

Zapisovateľ

p. Ing. Nemec