Zápisnica

 

Zo  schôdze OZ CHPH Ružomberok konanej dňa  05.02.2016 v Štiavničke. Účasť podľa prezenčnej listiny.

 

Prítomní: Zubaj L, Hojo M., Prílepok P., Babic P., Pleško Š., Kmoško J., Štrbka A., Rázga R., Ing. Nemec I., Ing. Tomko P.

Program:

1.) Otvorenie

2.) Preberanie pretekovej dokumentácie ( zápisnica ZO, zoznam členov ZO, mat. objednávky)

3.) Finančné vyrovnanie a stav pokladne

4.) Prejednávanie a organizácia konferencie, návrh dátumu

5.) Prebratie spôsobu pretekania a celej činnosti na rok 2016

6.) Písomné prebratie ukončenia činnosti vo výbore niektorých členov.

7.) Vybratie nových členov a návrh na ich schválenie

8.) Plán práce na sezónu 2016

9.) Diskusia

10.) Záver

 

 

1.) Privítal predseda OZ CHPH RK Ladislav Zubaj a poprial všetko najlepšie v Novom roku.

 

2.) Bola prebratá preteková dokumentácia od všetkých ZO CHPH.

ZO RK- dodať objednávku materiálu, 1x prefotiť zápisnicu ostatné odovzdali.(12chov.x 20€)

ZO Ľubochňa- odovzdali celú dokumentáciu (14chov.x20€)

ZO DK- odovzdali celú dokumentáciu (20chov.x20€)(1chov.x4€)

ZO Vrbica- dokumentáciu pošle (                       )  (                   )

ZO Štiavnička- dodá dokumentáciu do pondelka (                     ) (                        )

ZO Par. Ľubča- neodovzdala dokumentáciu   (                              ) (                             )

ZO Zázrivá- odovzdali celú dokumentáciu (14chov.x20€) (2chov.x 4€)

ZO Lokca- odovzdali celú dokumentáciu (10chov.x 20€) (2chov.x 4€)

·         Finančné vyrovnanie členského do 14.02.2016 a plus dokumentácia, kto neodovzdal.

 

3.) Pán Rázga oboznámil , že pokladňa za rok 2015 má pohľadávky voči ZO CHPH DK a to výpočet výsledkov (vyrovnať do 14.02.2016). Bola zhotovená zápisnica s ktorou boli oboznámení všetci členovia výboru a súhlasili s obsahom, ktorý bude prečítaný na konferencii ( každá ZO dostala jeden výtlačok+ jeden výtlačok vyúčtovanie). Zostatok z roku 2015 činí 834,79€.

4.) Bol schválený dátum 14.02.2016 o 12:00 sa bude konať konferencia OZ CHPH RK v Štiavničke. Kľúč delegátov na konferenciu bol schválený na každých 700holubov zaokrúhlene v sezóne 2015 starých holubov 1 delegát.

ZO DK-               4284/6

ZO Zázrivá-        4229/6

ZO RK-               2559/3

ZO PL-                2297/3

ZO Lokca            2161/3

ZO Ľubochňa-     1638/2

ZO Štiavnička-   1576/2

ZO LM-                   0-2- novoprijatá ZO bez hlasovania

 

5.) Závodný plán sa bude riešiť na konferencii 14.02.2016, čakáme na Martin.

Návrh na bodovanie v sezóne 2016

KT- do 300km-       40/2/2

ST- od 300-500km  60/3/2

DT- nad 500km     140/5/2

 

Návrh lietania série v sezóne 2016

ZO Zázrivá- neobmedzené/7

ZO DK- neobmedzene/7

ZO Štiavnička- neobmedzene/2 (prvé 2 na kontrolnom liste)

ZO Ľubochňa- neobmedzene/7

ZO Lokca- 40/7

ZO RK- 40/7

ZO Vrbica- 40/7

ZO PL- nevieme

·         Návrh výboru v hlasovaní je 4:4 , predseda rozhodol svojim hlasom, že výbor navrhuje neobmedzene/7.

·         Zber v sezóne 2016 bude začínať v Ľubochni auto pôjde do Vrbice a späť PL, Štiavnička, RK, Lokca, DK,  Zázrivá a ďalej cez Martin.

·         Keď letíme bez MT, tak Zázrivá smer Terchová a CZ.

 

6.) Funkcie sa vzdali Predseda UKK  Fačko Vladimír, výcvikár Štefan Pleško, zástupca ZO CHPH DK Mareta Jozef, tajomník Ing. Vozár Jozef,  ktorí odovzdajú písomne dokumentáciu ktorú majú svojim nástupcom.

 

7.) Boli vybratí ako delegáti na konferenciu za UKK Prílepok Peter, za výcvikára Štrbka Anton St. a za ZO DK Babic Pavol, za tajomníka Ing. Ivan Nemec.

 

8.) Výbor OZ CHPH má naplánované v sezóne 2016 4 zasadnutia výboru ( ostatok podľa potreby)

·         ZO CHPH minimálne 3 zasadnutia v sezóne 2016

·         UKK prevedie kontrolu v sezóne 2016 10x v 10 závodoch+ národný pretek a veľká cena Slovenska ( ostatok podľa potreby)

·         Predseda OZ CHPH vyhotoví preukazy členom UKK a prevedie školenie o spôsobe vykonávania kontrol a vypisovania protokolov. Termín do 15.04.2016.

·         UKK prevedie kontrolu pokladne OZ CHPH do 23.12.2016 a urobí o tom zápis.

O všetkých kontrolách urobí zápis 3x jeden pošle na SZ, jeden pošle na OZ CHPH a jeden si necháva.

9.) P. Prílepok navrhol dať 200€ p. Harezníkovi za opravu košov, ktoré previedol v sezóne 2015 v auguste, ktoré dohodol p. Zubaj Ladislav pri odovzdávaní auta p. Harezníkovi a do dnešného dňa tieto peniaze neboli vyplatené.

·         P. Zubaj na základe návrhu oslovil zástupcov ZO CHPH, či sú ochotní tieto peniaze zaplatiť okrem DK boli všetci proti, dôvod nedostatočná oprava. Na základe toho sa dali koše kompletne zrekonštruovať, natrieť, vymeniť sololit a označiť číselníkmi( termín do 15.04.2016) cena bola určená 5€/kôš.

·         P. Babic navrhol zakúpenie plastových blomb na blombovanie auta pri pretekoch z dôvodov manipulácie s holubmi. Termín do 15.04.2016 p. Babic Pavol.

·         P. Mäsiar Pavol navrhol ako sprievodcu na sezónu 2016 Žúbora Rudolfa, ktorý ukončil chovateľskú činnosť a sľúbil, že sa bude starať o holuby( napájanie, štart a starostlivosť počas prepravy).

·         P. Zubaj navrhol riešiť na konferencii skrátenie zberu poštových holubov na čo najmenší čas.

 

10.) Záverom sa diskutovalo o problémoch v sezóne 2015. Diskusia bola plodná, niekedy až smiešna ale pobavili sme sa (konečne). Na záver predseda Zubaj Ladislav poďakoval všetkým za účasť.

 

Zapisovateľ:                                                                                     

Romanka Komorová                                                                              

Predseda ZO CHPH

Zubaj Ladislav

 

V Ružomberku dňa 5.02.2016.