Zápisnica

          Z ustanovujúcej schôdze a konferencie OZ CHPH Ružomberok konanej dňa 23.12.2013 v Liptovskej Štiavničke.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1.) Otvorenie

2.) Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice

3.)Voľba návrhovej komisie, voľba volebnej komisie

4.)Predstavenie a prezentácia kandidátov

5.)Voľba výboru a KRK

6.) Voľba zástupcu OZ do VZ- SZ CHPH

7.)Rôzne

8.)Diskusia

9.)Uznesenie

10.)Záver

 

 

1.) Ustanovujúcu schôdzu OZ CHPH Ružomberok(konferenciu) otvoril a viedol predseda prípravného výboru p. Ladislav Zubaj. Predložil návrh programu konferencie, ktorý bol jednohlasne schválený.

2.) Za zapisovateľa bol zvolený p. Pleško a za overovateľov boli schválení p. Haraga a p. Fačko.                

3.)Návrhová komisia pracovala v zložení p. Pleško, p. Rázga, p. Kupčo. 

Do volebnej komisie boli schválení členovia jednotlivých ZO delegovaní na výročných členských schôdzach vo svojich ZO CHPH.

4.)Voľba výboru a kontrolne komisie.

Voľbu výboru viedol a vyhlásil p. Ladislav Zubaj.

 

Do výboru boli zvolení:

p. Zubaj- predseda OZ

p. Pleško- výcvikár OZ

p. Haraga- podpredseda OZ

p. Ing. Vozár - tajomník

p. Rázga- pokladník

p. Kmoško- člen výboru

p. Štrpka- člen výboru

Do KRK boli zvolení:

p. Fačko -predseda

p. Kupčo - člen

p. Cigaňák - člen

 

5.) Voľba zástupcu OZ CHPH do VZ-SZ CHPH- navrhnutý -p. Zubaj, schválený

                                                                               -navrhnutý -p. Ing. Vozár, schválený

6.)Rôzne 

Prejednávali sa funkcie výboru OZ- čo čakáme od každého funkcionára, každý jeden navrhnutý člen sa vyjadril akú funkciu by chcel zastávať.

7.)Diskusia

Diskutovalo sa o preprave poštových holubov, s ktorými regiónmi sa chceme spájať, členské do oblastného združenia, adresy jednotlivých nasadzovacích stredísk, jednotné otváranie hodín, stav náhradných košov na prepravu. Pri každom preteku musí byť sprievodca.

8.)Uznesenie

Prečíta- p. Pleško

9.)Záver

 

 

 

 

U z n e s e n i e

 

Zakladajúca konferencia OZ CHPH Ružomberok konaná dňa 23.12.2013:

Program:

1.) Otvorenie

2.) Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.) Voľba návrhovej a volebnej komisie

4.) Predstavenie kandidátov- prezentácia kandidátov

5.) Voľba výboru a kontrolnej komisie

6.) Voľba zástupcu OZ do VZ- SZ CHPH

7.) Rôzne- Prítomní podľa prezenčnej listiny

8.) Diskusia

9.) Uznesenie

10.)  Záver

 

Výročná členská schôdza schvaľuje:

1. Schôdzu otváral p. Zubaj Ladislav a zástupca SZ- CHPH  p. Valíček Ľubomír.

2.Konferencia jednohlasne zvolila za zapisovateľa Štefana Pleška a za overovateľov zápisnice p. Haraga a p. Fačko. Za 24 zdržal sa 0 proti 0.

3. Do návrhovej a volebnej komisie sme si jednohlasne zvolili  p. Pleška, p. Rázgu a p. Kupča. Za 24 zdržal sa 0 proti0.

4. Každý navrhovaný člen do výboru OZ sa predstavil a objasnil akú funkciu by chcel vo výbore OZ CHPH Ružomberok zastávať. Pán Kozlík zo ZO Dolný Kubín sa zástupcom p. Fačkom vyjadrili, že nechce vo výbore OZ RK pracovať. Čo prítomní vzali na vedomie.   

5. Voľba výboru OZ CHPH RK prebehla tajnou voľbou. Volilo 24 účastníkov konferencie. Konferencia volila 7členný výbor OZ CHPH RK.

Konferencia jednohlasne rozhodla , že vo výbore budú pracovať členovia , ktorý získajú najviac hlasov. Za 24 zdržal sa 0 proti0.

 Výbor sa volil z nasledovných členov:

 ZO- Zázrivá ( p.Pleško, p. Zubaj)

ZO- Dolný Kubín ( p. Kozlík, p. Fačko)

ZO -Lokca (p. Hojo, p. Kupčo )

ZO- Ružomberok (p. Handák, p. Kmoško)

ZO Štiavnička ( p. Cigaňák, p. Rázga)

ZO Ľubochňa ( p. Štrbka starší, p. Štrbka mladší)

ZO Ľubeľa (p. Ing. Vozár, p. Haraga)

Po ščítaní hlasov volebnou komisiou bolo poradie podľa hlasov nasledovné:

p. Zubaj 23 hlasov

p. Pleško 23hlasov

p. Kozlík 0 hlasov

p. Fačko 12 hlasov

p. Hojo 2 hlasy

p. Kupčo 10 hlasov

p. Handák 6 hlasov

p. Kmoško 12 hlasov

p. Cigaňák 9 hlasov

p. Rázga 18 hlasov

p. Štrbka starší 15 hlasov

p. Štrbka mladsí 1hlas

p. Ing. Vozár 17 hlasov

p. Haraga 20 hlasov

 Z uvedeného vyplýva , že do výboru boli zvolení nasledovný členovia OZ:

p. Zubaj, p. Pleško, p. Haraga, p. Rázga, p. Vozár, p. Štrbka starší, p. Kmoško

Do kontrolnej a revíznej komisie boli zvolení nasledovný členovia OZ:

Predseda- p. Fačko

Členovia- p. Kupčo, p. Cigaňák

Predseda KRK p. Fačko sa bude zúčastňovať zasadnutí výboru OZ CHPH RK.

Výbor OZ CHPH bude pracovať v nasledovnom zložení:

Predseda- p. Zubaj Ladislav

Podpredseda- p. Haraga Peter

Tajomník- p. Ing. Vozár

Výcvikár- p. Pleško Štefan

Pokladník- p. Rázga Radomír

Členovia: p. Kmoško a p. Štrbka starší

6. Do valného zhromaždenia boli jednohlasne zvolení podľa počtu členov OZ RK 102 dvaja zástupcovia a to: p. Zubaj Ladislav a p. Ing. Vozár Jozef.

Za 24 zdržal sa 0 proti 0.

7. Členské za rok 2014 prítomní odhlasovali vo výške 20e na každého člena z toho idú 4e do SZ. Chovatelia do 15rokov 12e z toho 4e do SZ.

8. Diskutovalo sa o preprave poštových holubov, s ktorými regiónmi sa chceme spájať, členské do oblastného združenia, adresy jednotlivých nasadzovacích stredísk, jednotné otváranie hodín, stav náhradných košov na prepravu. Pri každom preteku musí byť sprievodca.

9. Uznesenie - prečítal p. Pleško

10. Záverom prítomným poďakoval za účasť p. Zubaj Ladislav.

 

V Štiavničke dňa 23.12.2013.

 

 

Zápisnicu zapísal: Pleško Štefan

 

Zápisnicu overil: p. Haraga

                            p. Fačko