Zápisnica

Z mimoriadneho zasadnutia výboru OZ CHPH- Ružomberok dňa 8.2.2014.

Prítomní: Zubaj Ladislav, Pleško Štefan,  Ing. Vozár, Haraga Peter, Kmoško Jaroslav, Štrbka Anton, Kupčo Pavol, Rázga Rado. Hosť Druska Milan. Ospravedlnil sa Fačko Vladimír.

Program:

1.) Otvorenie

2.) Prejednanie harmonogramu úloh na rok 2014

3.)Dodatočné prejednanie dohôd pretekových plánov s inými OZ CHPH 

4.)Rôzne

5.)Diskusia

6.)Záver

 

 

1.)Mimoriadne zasadnutie výboru OZ CHPH- Ružomberok otvoril a viedol tajomník OZ CHPH p. Ing. Jozef Vozár. Predložil návrh programu, ktorý bol jednohlasne schválený.

 

2.) Boli navrhnuté termíny úloh na rok 2014.

a, Členské príspevky OZ CHPH do SZ navrhujeme uhradiť do 15.2.2014 v sume 4€.

b, Členské príspevky do  OZ CHPH 16€ do 15.2.2014.

c, Objednávka materiálu OZ  do 15.2.2014 (krúžky, gumičky, preukazy chovateľa).

d, Zoznam chovateľov ZO na rok 2014 do 15.2.2014 (podľa podmienok SZ CHPH viď tlačivo na stránke SZ CHPH).

 

3.)Na základe telefonických hovorov z OZ CHPH Terchová a tlmočenie p. Kozlíkom , že nechcú uvedení chovatelia OZ CHPH Terchová jednať s p. Zubajom z dôvodu nedôverihodnosti. Bola zvolená schôdza OZ CHPH Ružomberok k prejednaniu uvedenej situácie a bolo konštatované, že už podľa prvej zápisnice nebol nikto poverený na jednanie s OZ CHPH Terchová a p. Zubaj iba dodržal zápisnicu. Táto istá situácia bola prejednaná na mimoriadnej schôdzy , kde sa všetci vyjadrili opäť rovnako a to , že v sezóne 2014 nebude OZ CHPH Ružomberok s nikým jednať z dôvodu neprispôsobenia kilometrov našim chovateľom, kladenie si podmienok , ktoré niesme schopní splniť(financie, smer pretekov, a celá organizácia).Všetci zúčastnení jednohlasne hlasovali, že v sezóne 2014 lietame sami, vieme náklady na sezónu 2014 ktoré sa vydelia počtom nahlásených holubov a víde výsledná cena na holuba. Túto cenu musíme všetci rešpektovať lebo sme nenašli inú možnosť šetrenia finančných prostriedkov. V prípade klesnutia počtu holubov pod 1200 bude výbor uvažovať prepravu holubov previesť konštrukciou Peťa Haragu a to za podmienky úhrady za kilometer 0,40€ + 100€ pre vodiča. Kľúč, Mělník 1000km x 0,40€+100€= 500€ : 1000 =0,50€ na holuba.

 

4.) V rôznom boli preberané telefonáty chovateľov po iných OZ CHPH a rozširovanie dezinformácií , ktoré sa nezakladajú na pravde lebo o celej činnosti OZ CHPH nerozhoduje jeden človek ale celý výbor. Výbor dúfa, že sa to nebude opakovať a naše problémy si vyriešime doma k spokojnosti všetkých. V prípade nerešpektovania budú takýto chovatelia napomenutý a až potom budú postihovaní za ohováranie.

 

5.) V diskusii boli rozoberané ďalšie situácie, ktoré navrhol p. Kupčo Pavol a to obmedzené množstvo a malé majstrovstvo. Na toto mu bolo odpovedané , že v sezóne 2014 takéto dačo nie je možné. Nie sú nato finančné prostriedky. P. Zubaj navrhol vytvorenie VS1 VS2 aby chovatelia do 20.2.2014 podali návrh na vytvorenie týchto VS-iek.

 

6.) Záverom schôdze predseda OZ CHPH Zubaj Ladislav všetkým poďakoval za účasť a poprial čo najlepšie výsledky v sezóne 2014.

Predseda OZ CHPH        Zubaj Ladislav                      

 V Liptovskej Štiavničke dňa 8.2.2014