Program:

1,Privítanie

2,Výklad pretekového poriadku a vykonávacích predpisov

3,Diskusia

4,Záver

Prítomní podľa prezenčnej listiny. Ospravedlnený Babic Pavol.

 

 

1,Prítomních privítal výcvikár OZ-CHPH Pleško Štefan.

 

2,Výcvikár OZ p. Pleško prítomných oboznámil zo školením výcvikárov OZ-CHPH v Terchovej. Podrobne prečítal pretekový poriadok a vykonávacie predpisy. V priebehu výkladu sa k jednotlivým bodom viedla diskusia.

 

3,V diskusii výcvikári ZO vyjadrili nespokojnosť, že sa neumožní nasadenie cudzích holubov do koša aby im bol umožnený návrat na svoj holubník.

 

4,Po diskusii nasledoval záver a poďakovanie za účasť od p. Pleška.