Zápisnica

Zo  schôdze výboru OZ CHPH Ružomberok konanej dňa  08.01.2014 v Liptovskej Štiavničke.

Prítomní: výbor OZ CHPH Ružomberok + predseda KRK

Program:

1.) Otvorenie

2.) Navrhnutie závodného plánu na rok 2014

3.) Prejednanie  pretekovej sezóny 2014( kooperácie, bodovanie v OZ, sprievodca a činnosť OZ CHPH)

4.)Diskusia

5.)Záver

 

 

1.) Privítal predseda OZ CHPH Ružomberok Ladislav Zubaj a poprial všetko najlepšie v     Novom roku.

2.) Pri návrhu závodného plánu zistil výbor, že v sezóne 2014 nemá z OZ CHPH Ružomberok záujem nikto lietať, jedná sa o OZ Martin a OZ Terchová. Po oslovení týchto je v sezóne 2014 spolupráca uzatvorená, dôvod( nespĺňame s nimi kilometre a oni svoje závodné plány nezmenia, majú ich na 5 rokov). Z tohto dôvodu boli navrhnuté závody v smere Brno- Praha po dialnici( priložený pretekový plán).

3.)Holuby v sezóne 2014 prepravuje OZ Ružomberok samostatne z ČR a zahraničie s regiónom sever.

Bodovanie v sezóne 2014:

KT- neom./7                                 A- 60/2   Prvých 5

ST- neom./7                                  B- 60/3   Ostatné závody

DT- 20/5, Gotta 10/3                    C- 85/5  

SDT- 10/3                                     SD- 140/5

Sprievodca zatiaľ nebol navrhnutý, výbor OZ CHPH vyzýva organizácie aby navrhli nejakého zodpovedného sprievodcu , ktorý sa bude venovať celej činnosti zberu holubov a bude zodpovedný za prepravu holubov. Tento sprievodca po výbere musí absolvovať veterinárne školenie v Nitre. Termín na sprievodcu do 15.02.2014.

Výbor OZ CHPH navrhol uhradiť členské na sezónu 2014 podľa konferencie do 15.02.2014 pokladníkovi p. Rázgovi Radovi.

Výbor OZ CHPH určil podpísať hmotnú zodpovednosť na tlačive SZ CHPH p.Rázgovi Radomírovi, Zubajovi Ladislavovi, Ing. Vozárovi Jánovi.

Výbor OZ CHPH určil zber v sezóne 2014 smer Ľubochňa, Ružomberok, Štiavnička, Partizánska Ľubča, Dolný Kubín, Zázrivá s tým, že v sezóne 2015 bude zber opačný.

Časový harmonogram sa upraví.

Výbor OZ CHPH Ružomberok schválil uhrádzanie nákladov na dopravu a rôzne chôdze  a jednania 0,15 € na kilometer.

Výbor OZ CHPH nariadil zakúpiť p.Rázgovi knihu príjmov a výdajov + pokladničné doklady.

Výbor OZ CHPH určil cenu pre sprievodcu na jednotlivé preteky 40€ čiže 400€ za 10 pretekov.

Výbor OZ CHPH určil na vybavenie štartéra v Hostiviciach Peťa Haragu a Štefana Pleška v ostatných závodoch.

Výbor OZ CHPH schválil na sezónu 2014 štartérov Haraga Peter, Pleško Štefan a Zubaj Ladislav. Pri havarijných situáciách a rozvoze holubov musia osloviť každú ZO CHPH.

Výbor OZ CHPH nariadil zhotoviť 2pečiatky OZ CHPH s očíslovaním 1, 2 a 7 pečiatok ZO CHPH. Uhradí sa z členského. Vybaví Radomír Rázga ako celok.

4.) V diskusii sa preberali rôzne pripomienky ohľadom košov a inej organizačnej činnosti.

5.) Za účasť všetkým poďakoval p. Zubaj a poprial im veľa šťastia v sezóne 2014.

 

Overovatelia:

Peťo Haraga

Vladimír Fačko

 

Zapisovateľ:                                                                                     Predseda OZ CHPH

Romanka Komorová